തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്ന കേസ്; മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെതിരായ എഫ്ഐആർ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

ഈ സാങ്കേതിക തടസ്സം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. അതേസമയം, കേസ്ആ ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.