അൽപ്പായുസേയുള്ളൂ; കേന്ദ്ര ബജറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്തത് : രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഈ ബഡ്ജറ്റിനും അൽപ്പായുസേയുള്ളൂ. കേന്ദ്ര മന്ത്രി നടത്തിയ വാചക കസർത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിയർപ്പ് ഒഴുക്കേണ്ടി വരും