ചാരവൃത്തി ആരോപണം; 15 റഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞരെ പുറത്താക്കി നോർവേ

പുറത്താക്കപ്പെട്ട നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ നയതന്ത്ര പദവിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ലെന്ന് നോർവേ സർക്കാർ പറഞ്ഞു.