അന്നപൂർണ്ണി: ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് നയൻതാര മാപ്പ് പറഞ്ഞു; പൂർണ്ണ പ്രസ്താവന വായിക്കാം

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ കേവലമായ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ജീവിത യാത്രയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ