75,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള തലയോട്ടി കണ്ടെത്തി; നിയാണ്ടർതാലിലെ സ്ത്രീകളുടെ മുഖച്ഛായ പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം

നിയാണ്ടർത്താലുകളുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കുറിച്ച് നിരവധി തെളിവുകൾ ഷാനിദറിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉയരമുള്ള പാറകൾക്ക്