പഴയ കാര്യങ്ങള്‍ അതുപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ച ബജറ്റാണിത്; കേന്ദ്രബജറ്റിനെതിരെ മന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ

വിഴിഞ്ഞം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനം വിജയിപ്പിക്കും. ആദ്യ കപ്പൽ വന്നപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പദ്ധതികൾ സം