യഥാർത്ഥ ചെലവ് ബജറ്റിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്; 2023 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

യഥാർത്ഥ ചെലവ് ബജറ്റിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഹെഡ്‌ലൈൻ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഒപിയുഡി തന്ത്രം-ഓവർ പ്രോമിസ്, അണ്ടർ ഡെലിവർ