രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അന്തസ്സും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യ പൂർണ സജ്ജമാണ്: പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.