രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പേര് എന്തായിരിക്കും? ജൂൺ 11 ന് പ്രഖ്യാപനം

എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിൽ അശോക് ഗെലോട്ടിനെ ഒഴിവാക്കി റിസ്ക് എടുക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ വർഷാവസാനം