ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനം; ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ​ഗൂ​ഗിൾ

ഇതിനു പുറമെ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഫോണിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ലഭിക്കും. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.5 നു