ചൈനയുമായി സുരക്ഷാ സഹകരണ കരാറുമായി സോളമൻ ദ്വീപുകൾ; അമേരിക്കൻ നേവി കപ്പലുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി

നിക്ഷേപത്തിന് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഏപ്രിലിൽ സോളമൻ ദ്വീപുകൾ ചൈനയുമായി സുരക്ഷാ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.