ദേശീയ സുരക്ഷയെ ഹനിക്കുന്നതും സാമുദായിക അസ്വാരസ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും; 45 യൂടൂബ് വീഡിയോകൾ കേന്ദ്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു

വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദബന്ധവും ഉള്ളടക്കം തെറ്റായതും ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ സെൻസിറ്റീവുമാണ് .