ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് അവാർഡ്: നാല് പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി കേരളം

കേന്ദ്രസർക്കാർ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (എസ്‌ ഡി ജി) പ്രകാരം ഒൻപത്‌ സൂചികകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ പുരസ്കാരത്തിനായി വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത്‌.