ലോകകപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം; ക്രൊയേഷ്യൻ താരങ്ങൾ ആഘോഷത്തിനിടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഗാനം ആലപിച്ചതായി ആരോപണം

ഒരുപിടി നികൃഷ്ടരും ദയനീയരും അസൂയയുള്ളവരുമായ ആളുകൾ, ക്രൊയേഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവർ വെറുക്കുന്നു ," - ലോവ്രെൻ പറഞ്ഞു