വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ യൂറോപ്പയുടെ പുതിയ ചിത്രവുമായി നാസയുടെ ജൂണോ

വോയേജർ, ഗലീലിയോ ദൗത്യങ്ങൾ വഴി ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പുകളിലെ വിടവുകൾ നികത്താൻ JunoCam ചിത്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.