പേര് മാറ്റി; രാജ്യത്തെ ആദ്യ സെമി-ഹൈ സ്പീഡ് റീജിയണൽ റെയിൽ സർവീസായ റാപ്പിഡ് എക്‌സ് ഇനി നമോ ഭാരത്

ഡൽഹി-ഗാസിയാബാദ്-മീററ്റ് ഇടനാഴി 30,000 കോടി രൂപയിലധികം ചെലവിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു, ഗാസിയാബാദ്, മുറാദ്‌നഗർ, മോദിനഗർ എന്നീ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളി