ദീപാവലിക്ക് പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങൂ; നമോ ആപ്പിൽ സെൽഫി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക: പ്രധാനമന്ത്രി

പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സഹ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തഴച്ചുവളരുന്നതിനും