നമീബിയയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച ചീറ്റകളിൽ ഒന്നിന് വഴിതെറ്റി ജനവാസമേഖലയിൽ കടന്നു

ചീറ്റയെ കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഡിഎഫ്ഒ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.