ഭ്രമയുഗം: മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് കുഞ്ചമണ്‍ പോറ്റി എന്നത് മാറ്റി കൊടുമോൺ പോറ്റി എന്നാക്കുന്നു

പി എം ഗോപിയുടെ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്‍ ഈ കാര്യത്തിൽ നാളെ മറുപടി നൽകാൻ സെൻസർ