രാജ്യത്തിന്റെ നയതന്ത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല: ജെപി നദ്ദ

" ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാനുമായി ഡീ-ഹൈഫനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിജയിച്ചു, ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല," നദ്ദ പറഞ്ഞു.