അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 13.5 കോടി ഇന്ത്യക്കാർ ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി; നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട്

12 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം (SDG) വിന്യസിച്ച സൂചകങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയുടെ തുല്യ ഭാരമുള്ള