‘സാരെ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ’ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഡൽഹി സർവകലാശാല

പാസാക്കിയ മറ്റൊരു വിവാദ പ്രമേയം, ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായി യഥാക്രമം 60, 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കും ക്ലാസ്