മിസ് ഷെട്ടി മിസ്റ്റർ പോളിഷെട്ടി: അനുഷ്‌ക ഷെട്ടി പ്രതിഫലം ഇരട്ടിയാക്കി

നയൻതാരയ്ക്കും സാമന്തയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് നടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമുള്ള താരത്തിന്റെ ഇടം പങ്കിടുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ സിനിമകൾക്ക് കൂടുതലോ