ഡാ വിഞ്ചിയുടെ മൊണാലിസ പെയിന്റിംഗിൽ സൂപ്പ് ഒഴിച്ച് കർഷക പ്രതിഷേധക്കാർ

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പാരിസിൽ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുക എന്ന ആവശ്യം മുൻ നിർത്തിയാണ് കർഷക