മോഹൻലാലിന്റെ നേര് ആദ്യ ഞായറാഴ്‍ച കേരളത്തിൽ നിന്നും നേടിയത് 3.62 കോടി രൂപ

വലിയ ഹൈപ്പില്ലാതെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി വിജയ ചിത്രമായി മാറുന്നു എന്നിടത്താണ് നേരിന്റെ പ്രസക്തി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത്. സസ്‍പെൻസ്