എങ്ങനെയാണ് മോച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്?

ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേരിടുന്നത് നിരവധി ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് തിരിച്ചറിയാനും അതിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം