ബില്‍ക്കിസ് ബാനോ കേസിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കീഴടങ്ങിയ പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പരോള്‍

കീഴടങ്ങുന്നത് നീട്ടിവെക്കാനും ജയിലിലേക്ക് തിരികെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അപേക്ഷകർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ