ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 24×7 സൗരോർജ്ജ ഗ്രാമമായി ഗുജറാത്തിലെ മൊധേരയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് പേരുകേട്ട മൊധേര ഇനി സൗരോർജ്ജ ഗ്രാമമായും അറിയപ്പെടുമെന്ന് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി