മിസിസ് വേൾഡ് 2022 കിരീടം സർഗം കൗശലിന്; 21 വർഷത്തിന് ശേഷം കിരീടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു

വിജാഗിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ തന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.