റഷ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇറാൻ

അർമേനിയ, കിർഗിസ്ഥാൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 'സൗഹൃദ' രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ദ്വിതീയ ഉപരോധങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന