പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ മിനി പൂരം ഒരുക്കാൻ പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം തീരുമാനം

അതിനായുള്ള സുരക്ഷാ അനുമതി ദേവസ്വം തേടി. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മിനി പൂരം നടത്താനാണ് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. പാറമേക്കാവ്