കുടിയേറ്റക്കാർ റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കുകയും നിയമത്തെ മാനിക്കുകയും വേണം: പുടിൻ

റഷ്യൻ ഭാഷാ പരിശീലനത്തിനും സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കും സഹായിക്കുന്നതിനായി കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ