റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടം; ഉക്രൈന് പ്രധാന യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ നൽകില്ലെന്ന് അമേരിക്ക

നിലനിർത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും പ്രവർത്തിക്കാൻ സങ്കീർണ്ണവുമാണ്, ഉക്രെയ്നിൽ ഇതിനകം തന്നെ മതിയായ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ട്