സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ പലസ്തീനികൾ സായുധരായിരിക്കണം: മെയ്ബുയെ മെലിസിസ്വെ മണ്ടേല

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇസ്രയേലിനുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും "പലസ്തീനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സമാധാനം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു," അദ്ദേഹം