ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു; ജനപ്രിയ മെസേജിംഗ് ആപ്പുകൾ ആപ്പിൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക് ഭീമൻ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥ