ഉക്രേനിയക്കാർക്കുള്ള സൗജന്യ വൈദ്യസഹായം ഇസ്രായേൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

ബജറ്റ് കുറവ് നേരിടുന്ന ഇസ്രായേലി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഉക്രേനിയക്കാർക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള അധിക ഫണ്ട് കൈമാറ്റം തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ