അയോധ്യയിൽ നിർദിഷ്ട മുസ്ലീം പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും

ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മസ്ജിദിന്റെ പ്രാരംഭ രൂപകല്പന. എന്നാൽ, അത് നിരസിച്ച് പുതിയ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. നേരത്തെ