നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക: മൻമോഹൻ സിംഗ്

പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായ എംഎസ്‌പിക്ക് നിയമപരമായ ഗ്യാരണ്ടിയും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക്