എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രേക്ഷകന്റെ മനസ് നിറയ്ക്കുന്ന ‘അനുരാഗം’ ; റിവ്യൂ

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയൊരു സിനിമ തന്നെയാണ് അനുരാഗം. ഒന്നിനോടൊന്നു ഇഴ ചേർത്ത മൂന്നു പ്രണയങ്ങൾ, മൂന്ന് പ്രായ തലങ്ങൾ, മൂന്ന്