കമൽഹാസന്റെ പാർട്ടി വെബ്‌സൈറ്റിൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ചു; അൽപ സമയത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപനം ഇല്ലാതാക്കി

"ജനുവരി 30-ന് - ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഞങ്ങൾ ബാപ്പുവിനെ കൊലചെയ്തവരിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് സന്ദേശം,