ചൈനയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക മത്സരത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയിക്കണം: യുഎസ് ഹൗസ് സ്പീക്കർ മക്കാർത്തി

ചൈനയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക മത്സരത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കന്നി പ്രസംഗത്തിൽ മക്കാർത്തി പറഞ്ഞു