മഹേഷ് ബാബു നിരസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മികച്ച 5 ചിത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്

സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 2021 ലെ ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രം മഹേഷ് ബാബുവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. സ്‌ക്രിപ്റ്റിന്റെ അസംസ്‌കൃതവും