മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ‘ഹേ റാം’ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുടരുന്നു: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് പാർട്ടി ഗോശാലകളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഗോശാലകൾ നടത്തുന്ന സ്വയം സഹായ