മുംബൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ എട്ട് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു; മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം നൽകി

അതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ഐതിഹാസികമായ ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിൻ്റെ പേര് ആദരണീയമായ 'മഹാരാജ്'