മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോയുടെ ഗൂഢാലോചന വാദം തള്ളി മഹാരാജാസ് പ്രിൻസിപ്പാള്‍

കൊച്ചി: മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോയുടെ ഗൂഢാലോചന വാദം തള്ളി മഹാരാജാസ് പ്രിൻസിപ്പാള്‍. റീ

മഹാരാജാസ് കോളേജിന്‍റെ പേരിൽ വ്യാജ രേഖ;പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വ്യാജ രേഖ ഉണ്ടാക്കി മറ്റൊരു കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ആയത്

എറണാകുളം:കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തവും പാരമ്പര്യവും ഒട്ടേറെ പ്രമുഖര്‍ പഠിപ്പിച്ചതും പഠിച്ചിറങ്ങിയതുമായ കലാലായം, മഹാരാജാസ് കോളേജിന്‍റെ പേരില്‍ വ്യാജരേഖ ചമച്ചെന്ന് പരാതി..പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്