50 മണിക്കൂർ കടന്ന രക്ഷാ പ്രവർത്തനം; ഒടുവിൽ കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുടെ മൃതശരീരം പുറത്തെടുത്തു

കിണറിലെ പഴയ റിങ്ങുകൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മഹാരാജ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കിണറിന് വ്യാസം വളരെ കുറഞ്ഞതും ആഴക്കൂടുതലും