ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ ഇറാൻ വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; പിൻതുടർന്ന്‌ വ്യോമസേനാ ജെറ്റുകൾ

ബോംബ് ഭീഷണി അവഗണിക്കാൻ ടെഹ്‌റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം ചൈനയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു