“ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മുഖം, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു മുഖം”; ശശി തരൂരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

വകവയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോറിറ്റി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോയി," മിസ്ത്രി എഴുതി.