റഷ്യയോടും ചൈനയോടും ചേർന്ന് പുതിയ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാൻ വെനസ്വേല

2019-ൽ വെനസ്വേലയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് ആയി അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജുവാൻ ഗ്വൈഡോയ്ക്ക് യുഎസ് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു .