വ്യാജ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ 2 വർഷം ജയിലിൽ ഇട്ടു; 10,000 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു യുവാവ് രംഗത്ത്

വ്യാജ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ 2 വർഷം ജയിലിൽ ഇട്ടു; 10,000 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു യുവാവ് രംഗത്ത്